עזרה Nokia 106

background image

ךירדמ

שמתשמל

Nokia 106

הסריג

1.3

HE

background image

ןכות

ןעמל

ךנוחטיב

3

תליחת

הדובעה

4

םישקמ

םיקלחו

4